August 3, 2021

เผยสินเชื่อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ

จะยิ บมาแนะนำกันในวันนี้ สำหรับ สินเ ชื่อโครงการธนาค ารประชาชน สำหรับผู้มีบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ บริการสิ นเชื่ อต ามนโยบ ายรั ฐจากทาง ธนาค ารออ มสิน มีวงเ งินกู้ยืม สูงสุดที่ 50,000 บ าทต่อร าย เพียงแค่ เป็นผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจ น ก็สามารถกู้ได้ โดย

~

~

ไม่ต้ องใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ เป็นบริการสินเชื่ อต ามนโยบ ายรั ฐจากทาง ธนาคารออมสิน ที่เปิ ด โอกาศให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ สามารถกู้ยืมเงิ น เพื่อนำไปใช้จ่ายต่ างๆ เพื่อเสริ มภสพ าคล่องทางการเ งิน หรือนำไปจ่ ายหนี้ เนื่องในสถานการ์ณการแ ผ ร่ร ะบ ายของcv 19 ที่กลับมาร ะ บ าดอย่ าง หนักจนทำให้ประชาชนได้รับผลก ระท บการอย่ างมาก เพราะต้องหยุดงาน ปิ ดร้ านค้า จนทำให้ไ ม่มีร ายรับ เพราะฉะนั้นการมีวงเงิ นให้การใช้จ่ าย ในย ามฉุ กเฉิ นเช่นนี้นำว่าเป็นสิ่ งที่จำเป็นอย่ างมาก

~

~


สิ นเชื่ อที่น่าสนใจมากๆ

~

~

สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวั สดิ การแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจน เวลานี้ทางรั ฐบ าลได้ร่วมมือกับทางธนาค ารออมสิน ปล่อยกู้ยืมเงิ น สิ
นเชื่ อโครงการธนาค า รประชาชน วงเงิ นกู้ยืม ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่ านั้น ก็สามารถ กู้ยืม เ งิน ได้แล้ว รายละเอียดสิ นเชื่ อ วงเงิ นกู้ยืม -กู้ยืมเ งิน สูดสุดที่ 50,000 บ าท อัตร าดอกเบี้ย -อัตร าดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ระยะเวลาก ารชำระเงิ นกู้ยืม -ระยะเวล ากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี คุณสมบั ติสมั ครสิ นเ ชื่อ -ต้องเป็ นผู้ที่มีการประกอบอาชี พ มีร ายได้แน่นอน -ต้องมีสัญช าติไทย -มีอ ายุครบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี -มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีส ถานที่ประกอบอาชี พ สามารถติดต่อได้ -เป็นผู้ล งท ะเบี ยนห นี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถล งท ะเบี ยนได้ในวันที่ขอกู้จากธน าค าร ข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *